امروز برابر است با :28 تیر 1403

شیوه ای جدید برای استخراج مولفه های بارخانگی قابل جابجایی بااستفاده از اطلاعات میدانی وشبیه سازی…

Title:شیوه ای جدید برای استخراج مولفه های بارخانگی قابل جابجایی بااستفاده از اطلاعات میدانی وشبیه سازی مونت کارلو به منظوربکارگیری کنتورهای چند تعرفه هوشمند-قسمت اول تئوری
Authors: Ahmad Salemnia احمد سالم نیا Mehrdad Setayeshnazar مهرداد ستایش نظر
Organization: دانشگاه صنعت آب و برق -شهید عباسپور Water & Power Industrial Institute
Keywords: مولفه های بار شبیه سازی مونت کارلو مدیریت مصرف کنتورهای چندتعرفه هوشمند

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Load and Energy Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید