امروز برابر است با :28 خرداد 1403

شناسای و کنترل سیستم های آشوبگونه توسط شبکه های عصبی با تابع پایه شعاعی تعمیم یافته (GRBF)

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بهروز رضایی- محمد رضا جاهد مطلق- محمد فرخی- زهرا رحمانی چراتی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید