امروز برابر است با :30 تیر 1403

شناسایی و كنترل حركت جسم متحرك شش درجه آزادی و جرم متغیر در زیر آب

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان:طاهره بینا زاده- پاكنوش كریم آقایی- علیرضا خیاطیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید