شناسايي زنجيره هاي دي ان آ با استفاده از فيلتر هاي تطبيق همسان متغير با زمان


شناسايي زنجيره هاي دي ان آ با استفاده از فيلتر هاي تطبيق همسان متغير با زمان
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سعيده سادات بديعيان


دیدگاهتان را بنویسید