شبیه سازی و بهینه سازی عملكرد فیلتر كالمن یك نوع رادار خاص


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: صادق فاضل- محمد حسن محمدیان


دیدگاهتان را بنویسید