امروز برابر است با :2 اسفند 1402

شبیه سازی حفاظت دیستانس خطوط انتقال با استفاده از الگوریتم شبكه های عصبی مصنوعی

شبیه سازی حفاظت دیستانس خطوط انتقال با استفاده از الگوریتم شبكه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج آن با الگوریتم های متداول
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: عباس كیانی- محمود جورابیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید