شبيه سازي کنترل دور موتور القايي توسط منطق فازي


شبيه سازي کنترل دور موتور القايي توسط منطق فازي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد رضا شانكيان


دیدگاهتان را بنویسید