امروز برابر است با :2 تیر 1403

شبيه سازي و حل معادلات سينماتيک ساختاري ربات

شبيه سازي و حل معادلات سينماتيک ساختاري ربات
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: خليل.سياهلويي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید