شبيه سازي و آناليز يک چاپر AC-DC-BOOSTکوپل شده به موتور DCبا ا


شبيه سازي و آناليز يک چاپر AC-DC-BOOSTکوپل شده به موتور DCبا استفاده از تکنيک PWM
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: موسي در کاله خواجه


دیدگاهتان را بنویسید