شبيه سازي سيستمHVDC در حالت تک قطبي و تک قطبي همراه با …


شبيه سازي سيستمHVDC در حالت تک قطبي و تک قطبي همراه با يک خط انتقالAC موازي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد هادي اصلي نژاد


دیدگاهتان را بنویسید