شبكه های حسگر بیسیم موبایل و ارائه الگوریتمی بهینه برای بهبود كارائی و مصرف انرژی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رضا آذردرخش- امیر حسین جهانگیر


دیدگاهتان را بنویسید