سنسور مادون قرمز


سنسور مادون قرمز
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مجيد بناشاهوردي


دیدگاهتان را بنویسید