امروز برابر است با :24 خرداد 1403

ساخت وریستورهای اکسیدروی بااستفاده از نانو پودر زد ان او

Title: ساخت وریستورهای اکسیدروی بااستفاده از نانو پودر زد ان او
Authors: Nastaran Riahi Noori نسترن ریاحی نوری Rasoul Sarraf Mamoori رسول صراف ماموری Ali Mehdikhani علی مهدیخانی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: نانو پودر اکسیدروی وریستور سل ژل احتراقی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Chemistry and Metallurgy

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید