رویکردي تحمل پذیر خطا برای عاملهای متحرک در سیستم FLASH


یک رویکرد تحمل پذیر خطا برای عاملهای متحرک در سیستم FLASH
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید