رویكردی جدید در پیش بینی پذیری قیمت در بازارهای رقابتی انرژی الكتریكی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: امیر احمری نژاد- جواد ساده- حبیب رجبی مشهدی


دیدگاهتان را بنویسید