امروز برابر است با :30 تیر 1403

روند انتخاب طرح های بهینه شبکه های تولید، انتقال وفوق توزیع با درنظر گرفتن ملاحظات قابلیت اطمینان

Title: روند انتخاب طرح های بهینه شبکه های تولید، انتقال وفوق توزیع با درنظر گرفتن ملاحظات قابلیت اطمینان
Authors: Habib Gharagozlo حبیب قراگوزلو Hadi Modaghegh هادی مدقق Mohammad-Bagher Abolhassani-Jebelli محمدباقر ابوالحسنی جبلی
Organization: شرکت مدیریت شبکه برق ایران Department of Iran Grid Management Co.
Keywords: قابلیت اطمینان Reliability طرح های نیروگاهی Generation Plans طرح های شبکه انتقال Transmission Plans معادل سازی شبکه Equivalent Method

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید