امروز برابر است با :1 تیر 1403

روش جدید برای حذف هارمونیک های اینورتر چندسطحی توسط شبکه های عصبی

Title: روش جدید برای حذف هارمونیک های اینورتر چندسطحی توسط شبکه های عصبی
Authors: Seyyed Hamid Fathee سیدحمید فتحی Ali Jahanbani Ardakani علی جهانبانی اردکانی Ali Kashefi Kaviani علی کاشفی کاویانی Naeem Farrokhnia نعیم فرخ نیا
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: اینورتر چندسطحی طبقه ای Cascaded Multilevel Inverter شکل موج پله ای باحذف هارمونیک های انتخابی Selective Harmonic Elimination Stepped Waveform-SH شبکه عصبی Neural Networks

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید