روش جدیدی برای مدلسازی موتور القایی خطی در كنترل برداری غیر مستقیم سرعت با در نظر گرفتن اثر لبه ها


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی هندیجانی زاده- علی یزدیان ورجانی


دیدگاهتان را بنویسید