امروز برابر است با :29 خرداد 1403

روش جديد براي هماهنگي رله هاي جريان زياد به كمك الگوريتم ژنتيك

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: رضا محمدي چبنلو ، فرزاد رضوي ، محمدحسين روحاني ، محمد ديلمي ، حسين تركمن
دانشگاه اميركبير، دانشگاه اميركبير، برق‌منطقه‌اي اصفهان، برق‌منطقه‌اي قزوين، دانشگاه شهيد بهشتي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید