امروز برابر است با :29 خرداد 1403

روش جديد باياس ژيروسكوپ فيبر نوري تداخلي (I-FOG)

چکيده-در اين مقاله ضمن بررسي طرز کار ژيروسکوپ فيبر نوري تداخلي :
Gyroscope I-FOG ) ( Interferometric Fiber Optic مساله باياس و روشهاي مختلف آن يعني مدولاسيون فاز بصورت مربعي و سينوسي مورد بررسي قرار گرفته، به مزايا و معايب آن اشاره شده است. بدليل نقايص و پيچيدگي روشهاي قديمي، روش جديدي براي باياس ارائه شده که معايب موجود در روشهاي مرسوم باياس کردن ژيرو را به حداقل رسانده و مزيتهايي افزون بر روشهاي قبلي دارد.

کلمات کليدي- ژيروسکوپ، ژيروسکوپ فيبر نوري، تداخل سنجي، سنسور حرکت دوراني

ن. گرانپايه، ن. معتمدي آذري، ع. ا. داودآبادي فراهاني، و. حبيبي،
نهمين كنفرانس مهندسي برق ايران(ICEE2001)، دانشگاه صنعت آب و برق، صص. (8-1) 45،1380.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید