امروز برابر است با :30 تیر 1403

روشی نو درمحاسبه تلفات کرونا بادرنظرگیری اثر ضریب پراکندگی یون متغیر بامیدان بااستفاده از روش …

Title: روشی نو درمحاسبه تلفات کرونا بادرنظرگیری اثر ضریب پراکندگی یون متغیر بامیدان بااستفاده از روش اجزای محدود
Authors: Aref Doroudi عارف درودی Javad Shokrollahi-Moghani جواد شکرالهی مغانی Mohammad Mohammadi محمد- محمدی
Organization: دانشگاه شاهد – دانشکده فنی و مهندسی Shahed University -Technical and Engineering Department
Keywords: خطوط انتقال فشارقوی روش اجزای محدود ضریب انتشار یون کرونا تلفات کرونا

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید