امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

روشی جدید برای جایابی بهینه خازن های ثابت و قابل کلیدزنی درشبکه توزیع

Title: روشی جدید برای جایابی بهینه خازن های ثابت و قابل کلیدزنی درشبکه توزیع
Authors: Mehdi Tadayyon مهدی تدین Mehdi Raoofat مهدی رئوفت Ahmad Fallah احمد فلاح خوشبخت
Organization: دانشگاه شیراز Shiraz University
Keywords: خازنهای قابل کلیدزنی الگوریتم ژنی پیش پردازش عملگر اغتشاش

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید