روشی جدید برای بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با استفاده از روش تکامل همکارانه


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی کارساز – محمد رضا اکبرزاده توتونچی


دیدگاهتان را بنویسید