روشی جدید براساس تجزیه مقادیر ویژه والگوریتم ژنتیک برای جایگذاری اندازه گیرهای هارمونیکی


Title: روشی جدید براساس تجزیه مقادیر ویژه والگوریتم ژنتیک برای جایگذاری اندازه گیرهای هارمونیکی
Authors: Abbas Ketabi عباس کتابی Seyyed Ahmad Hosseini سیداحمد حسینی
Organization: دانشگاه کاشان Kashan University
Keywords: تخمین حالت هارمونیکی Harmonic State Estimation تجزیه مقادیر ویژه Singular Value Decomposition محل بهینه اندازه گیرها Optimal Meter Placement الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithms

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality


دیدگاهتان را بنویسید