روشهاي نوين براي وصول مطالبات وصول مطالبات با توجه به ارزش زماني پول


از مجموعه مقالات برگزيده ششمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – مازندران 1375


دیدگاهتان را بنویسید