امروز برابر است با :4 تیر 1403

رقابت پذیری اقتصادی نیروگاه های هسته ای درایران

Title: رقابت پذیری اقتصادی نیروگاه های هسته ای درایران
Authors: Mohammad Bagher Ghofrani محمدباقر غفرانی Abbas Torabi Ardakani عباس ترابی اردکانی
Organization: دانشگاه صنعتی شریف Sharif Technological University-sina.sharif.ac.ir/mechinfo
Keywords: نیروگاه هسته ای رقابت پذیری اقتصادی سیستم تولید برق هزینه سرمایه گذاری نیروگاه های هسته ای هزینه فرصت گاز

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید