ردیابی غیر فعال هدف زیر آب با استفاده از فیلتر توسعه یافته


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد مهدی زهره ای- علیرضا خیاطیان


دیدگاهتان را بنویسید