ربات تعقیب خط بدون استفاده از microcontroler ها


عنوان مقاله ای در مورد ساخت ربات که توسط تنی چند از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در آخرین کنفرانس دانشجویی برق – تهران حائز رتبه گردید و مقاله خوبی می تواند برای اعضای انجمن های علمی برق دانشگاه ها باشد …


دیدگاهتان را بنویسید