امروز برابر است با :7 خرداد 1403

رأکتورهای شنت – توان خازنی – روش های حذف شارژ خازنی و توضیحات کامل

با گسترش روزافزون نياز به انرژي الكتريكي و ضرورت برق رساني به نقاط دوردست و همچنين به دليل عدم امكان احداث نيروگاه در تمام نقاط و همچنين ضرورت ايجاد شبكه سر اسري بهم پيوسته ، احداث خطوط انتقال در ولتاژها و طولها ي مختلف بسيار حياتي گرديده
.دنا بعلت ماهيت و نوع شكل هندسي و موقعيت قرار گرفتن فازها بر روي برجها ي انتقال آه بعض اٌ بنا به ضرورت بصورت باندل دو، سه و يا چهار تائي مي باشند ظرفيت خازني هادي ها نسبت به زمين و يكديگر متناسب با طول خط ايجاد مي گردد آه اين بار خاز ني در
شرايط بي باري و يا بار آم موجب افزايش ولتا ژ در طول و يا انتهاي خط مي گردد آه اين افزايش ولتاژ مي تواند مشكلات عديده اي را از نظر سطوح عايقي خطوط و تجهيزات و آليد زني و سنكرونايزينگ ايجاد نمايد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید