حذف پاسخهای غیر همزمان در رادارهای ثانویه


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: قدمعلی باقری كرم-محمد رضا معزی- محمد رضا اخوان صراف


دیدگاهتان را بنویسید