جبران اثر داپلر بر سیستم رنجینگ طیف گسترده با استفاده از فیلتر منطبق تقطیع شده


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد محمد جعفری- محمد مهدی نژاد نوری-حجت الله روحی


دیدگاهتان را بنویسید