امروز برابر است با :12 اسفند 1402

جایابی ومقداریابی بهینه منابع تولید پراکنده بااستفاده از دو الگوریتم جی ای و پی اس او باهدف بهبود…

Title: جایابی ومقداریابی بهینه منابع تولید پراکنده بااستفاده از دو الگوریتم جی ای و پی اس او باهدف بهبود پروفیل ولتاژ باصرف کمترین هزینه ممکن
Authors: Mohsen Sedighi محسن صدیقی Yousef Alinejad Barami یوسف علی نژاد برمی
Organization: دانشگاه سمنان Semnan University
Keywords: الگوریتم ژنتیک GA الگوریتم PSO تولید پراکنده پروفیل ولتاژ نامتعادلی ولتاژ

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید