امروز برابر است با :1 تیر 1403

جایابی بهینه و سایزینگ STATCOM با استفاده از مدل بهبود یافته آن توسط الگوریتم ژنتیك

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: جواد رضایی سیاه بیدی- محمد توكلی بینا

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید