امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

جایابی بهینه وتعیین اندازه خازن ها درسیستم های توزیع به منظور کاهش تلفات باوجود بارهای غیرخطی توسط ا

Title: ارائه روشی نوین بمنظور پیش بینی عملکرد مقره درشرایط آلوده جهت دستیابی به پروفیل بهینه
Authors: Seyyed Abbas Taher سیدعباس طاهر Ali Abdolalipour Adl علی عبدالعلی پور عدل Seyyed Ahmad Hosseini سیداحمد حسینی
Organization: دانشگاه کاشان Kashan University
Keywords: آنالیز هارمونیکی Capacitor Bank الگوریتم ژنتیک Distribution System بانک خازنی Genetic Algorithms جایابی بهینه Harmonic Analysis سیستم توزیع Optimal Placement

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید