امروز برابر است با :31 شهریور 1402

جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری در تخمین حالت هارمونیكی سیستم قدرت

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: شهرام جدید- قدرت اله فانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید