جايابي وتعيين ظرفيت خازن موازي در شبكه توزيع به كمك الگوريتم ژنتيك باهدف كاهش تلف توان اهمي شبكه


از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – زنجان 1383


دیدگاهتان را بنویسید