امروز برابر است با :1 خرداد 1403

جامعه دیجیتال و شبکه قدرت هوشمند – ویژگیها و زیرساختها

Title: جامعه دیجیتال و شبکه قدرت هوشمند – ویژگیها و زیرساختها
Authors: Mohsen Parsa Moghaddam محسن پارسامقدم Shaghayegh Yusefi شقایق یوسفی
Organization: دانشگاه تربیت مدرس تهران Tarbiat-e Modarres University
Keywords: جامعه دیجیتال شبکه قدرت هوشمند شبکه خوددرمان SQRA

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Information Technology

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید