امروز برابر است با :3 تیر 1403

تکنیک حفاظت برمبنای امواج سیار جهت تشخیص سریع وقوع خطای اتصال کوتاه درخطوط انتقال فشارقوی بااستفاده

Title: تکنیک حفاظت برمبنای امواج سیار جهت تشخیص سریع وقوع خطای اتصال کوتاه درخطوط انتقال فشارقوی بااستفاده از تبدیل موجک
Authors: Majid Sanaye Pasand مجید صنایع پسند Peyman Ja’fariyan پیمان جعفریان
Organization: دانشگاه تهران-دانشکده برق Tehran University-Electric Engineering Department
Keywords: امواج سیار تبدیل موجک خطوط انتقال EHV/UHV تابع همبستگی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید