توليد رشته پالسهاي باريك نوری با استفاده از ناپايداري مدولاسيوني القايي در تار نـوري


ا. ح. طهرانچي، ن. گرانپايه،
مجـموعه مقـالات الکتـرونيک و کامپيوتر هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايران(ICEE2000)، دانشگاه صنعتي اصفهان، ص. 82-75، 1379.


دیدگاهتان را بنویسید