امروز برابر است با :25 خرداد 1403

توسعه مدل پیش بینی کوتاه مدت بارالکتریکی متاثر ازقیمت واقعی بوسیله شبکه های عصبی وسیستم فازی خبره…

Title: توسعه مدل پیش بینی کوتاه مدت بارالکتریکی متاثر ازقیمت واقعی بوسیله شبکه های عصبی وسیستم فازی خبره در سیستم تجدیدساختار یافته
Authors: Azad Rahimi آزاد رحیمی
Organization: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Khadjeh Nasir Aldin Tossi University
Keywords: روشنایی پیش بینی بار تجدید ساختار آنالیز حساسیت شبکه های عصبی کوهونن سیستم فازی خبره

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Load and Energy Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید