توزيع پتانسيل وميدان الکتريکي در طول مقره هاي سيليکوني با قطرات آب


از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش خطوط و شبکه های توزيع


دیدگاهتان را بنویسید