تقریب تابع احتمال اصابت یک سیستم کنترل آتش با استفاده از نگرش تکامل همکارانه در شبکه های عصبی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی کارساز – حمید خالوزاده


دیدگاهتان را بنویسید