امروز برابر است با :24 خرداد 1403

تغییر آرایش شبکه انتقال به منظور کاهش سطح اتصال کوتاه

Title: تغییر آرایش شبکه انتقال به منظور کاهش سطح اتصال کوتاه
Authors: Reza Pouraghababa رضا پورآقابابا Fariborz Eghtedarnia فریبرز اقتدارنیا Ebrahim Karimi ابراهیم کریمی
Organization: شرکت برق منطقه ای اصفهان Isfahan Regional Electric Company
Keywords: تغییر پیکره بندی Fault Level Reduction سطح اتصال کوتاه Reconfiguration پخش بار Short-Circuit پایداری گذرا Load Flow Transient Stability

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید