امروز برابر است با :29 تیر 1403

تعیین پروفایل سطح خاك به كمك سنسورهای نوری و پردازش داده ها با استفاده از تبدیل ویولت

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بهروز صفری نژادیان – پاکنوش کریم آقائی- سید علی اکبر صفوی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید