تعیین و تخصیص هزینه توان راكتیو با استفاده از روش ردیابی تعمیم یافته


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سپیده بشیری- احد كاظمی


دیدگاهتان را بنویسید