امروز برابر است با :30 تیر 1403

تعیین و تخصیص هزینه توان راكتیو با استفاده از روش ردیابی تعمیم یافته

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سپیده بشیری- احد كاظمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید