امروز برابر است با :24 خرداد 1403

تعیین مقدار بهینه پاداش برنامه پاسخگویی باراضطراری بااستفاده ازمدل دی آر

Title: تعیین مقدار بهینه پاداش برنامه پاسخگویی باراضطراری بااستفاده ازمدل دی آر
Authors: Mohsen Parsa Moghaddam محسن پارسامقدم Habibollah A’lami حبیب اله اعلمی Gholam Reza Yoosefi غلامرضا یوسفی
Organization: دانشگاه تربیت مدرس تهران Tarbiat-e Modarres University
Keywords: مدل پاسخگویی بار Demand Response Modeling پاسخگویی بار اضطراری Emergency Demand Response ضریب حساسیت LoadElasticity

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Socio-Economic Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید