امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

تعیین محل ومیران تغییرفاصله بین بشقابها درترانسفورماتور قدرت به کمک توابع وزنی

Title: تعیین محل ومیران تغییرفاصله بین بشقابها درترانسفورماتور قدرت به کمک توابع وزنیکویلهای استوانه ای
Authors: Ebrahim Rahim pour ابراهیم رحیم پور Mehdi Jabbari مهدی جباری Stefan Tanbohlen استفان تنبلن
Organization: دانشگاه زنجان Zanjan University
Keywords: ترانسفورماتور Transformer تغییر فاصله بین بشقاب ها Disc Space Variation تابع تبدیل Transfer Function توابع وزنی Weight Functions

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید