امروز برابر است با :30 تیر 1403

تعیین محل نصب مناسب آنتن برروی ترانسفورماتور جهت تشخیص جابجایی محوری سیم پیچ فشار ضعیف به کمک امواج

Title: تعیین محل نصب مناسب آنتن برروی ترانسفورماتور جهت تشخیص جابجایی محوری سیم پیچ فشار ضعیف به کمک امواج الکترومغناطیسی
Authors: George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Gholamreza Moradi غلامرضا مرادی Maryamossadat Akhavan Hejazi مریم السادات اخوان حجازی Mehdi Choopani مهدی چوپانی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: ترانسفورماتورهای قدرت سیم پیچی جابجایی محوری آنتن امواج الکترومغناطیسی مولفه مستقیم مولفه غیرمستقیم

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید