امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

تعیین طرح بهینه جهت طراحی خطوط انتقال نیروی کمپکت درمناطق پرتراکم شمال کشور ایران

Title: تعیین طرح بهینه جهت طراحی خطوط انتقال نیروی کمپکت درمناطق پرتراکم شمال کشور ایران
Authors: Amir Mehrtash امیر مهرتاش Reza Sirjani رضا سیرجانی
Organization: شرکت مشانیر
Keywords: خطوط انتقال نیرو حریم میدانهای الکترومغناطیسی کمپکت

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید