امروز برابر است با :25 خرداد 1403

تعیین بهینه پارامترهای الگوریتم کلونی مورچه ها برای حل مسئل درمدارقرارگرفتن نیروگاه ها

Title: تعیین بهینه پارامترهای الگوریتم کلونی مورچه ها برای حل مسئل درمدارقرارگرفتن نیروگاه ها
Authors: Mehrdad Tarafdar Hagh مهرداد طرفدارحق Hamed Letafat حامد لطافت
Organization: دانشگاه تبریز Tabriz University
Keywords: درمدارقرارگرفتن نیروگاه ها Unit Commitment تولید بهینه واحدها Optimal Generation الگوریتم کلونی مورچه ها Ant Colony Search Algorithm لیست اولویت Priority List قیود Constraints

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید